ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑