ประชุมเชิงปฎิบัติการศึกษาสถานการณ์และออกแบบสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ