เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางสาธารณสุขสำหรับอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในหลักสูตร Health Care Project- Manager programme public health programmer โดยความร่วมมือกับ Temasek Foundation