กิจกรรมประดิษฐ์ถุงผ้าใช้แทนถุงพลาสติกและอธิบายวิธีการช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้ถุงพลาสติก ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดควนธานี โดยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี