นักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามทำพิธีอัรวะห์ โดยมีการอ่านยาซีน เพื่อสร้างความบารอกัต (สิริมงคล)ตามหลักศาสนาอิสลาม และในการนี้ ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ได้ให้การนาซีฮัต (คำตักเตือน) และแนวทางการใช้ชีวิตในวิทยาลัยโดยการน้อมนำปรัชญาเศร