ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน