คณาจารย์กลุ่มงานพัฒนาและบริหารวิชาการร่วมกับ care giver ( CG.) ผู้สูงอายุและอาสาสมัคร สาธารณสุขของชุมชนการเคหะตรัง เยี่ยมและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนการเคหะตรัง เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการสร้างสุขภาพ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ชุมชนการเคหะตรัง สนับสนุนงบป