การประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๔) และนานาชาติ (ครั้งที่ ๒) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้