ให้บริการรักษาทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ