เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งมอบกระเช้าให้กำลัง ดร.บุบผา รักษานาม หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมในโอกาสป่วยไม่สบายและเข้ารักษาตัว