ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนางประคิ่น เทพอักษร พีสาว ดร.พยงค์ เทพอักษร หัวหน้าศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง