กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ภายในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี