ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในการประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เรื่อง นโยบายการใช้โฟมบรรจุอาหาร ลดแก้วและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย