ร่วมรับการตรวจประเมินโรงอาหารและร้านอาหารภายในวิทยาลัยตามมาตรฐานของกรมอนามัย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร และส่งเสริมการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรปลอดโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐ %  และลดการใส่ถุงและแก้วพลาสติกบรรจุอ