นายนิติกร ภักดีวานิช ตัวแทนชมรมพุทธศาสตร์สากลแห่งประเทศไทย เข้าพบอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เพื่อประสานงานการจัดกิจกรรม เยาวชนร่วมใจทำความดี ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียนในจังหวัดตรัง จำนวน ๓๐๐ คน โดยใช้ พื้นที