ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฎอุดรธานี ครั้งที่ ๓ ถอดรื้อพรหมแดนความรู้ "ความท้าทายของสหวิทยาการ ในการพัฒนาท้องถิ่นโขง ชี มูล"