เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระบรมราชชนก