ให้การต้อนรับ คุณรณชัย โตรักษาสกุล คณะทำงานทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าและคณะ ในโอกาสมานิเทศนักศึกษาทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง