เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน