ร่วมกิจกรรมโครงการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แห่งชาติ และบริการวิชาการ