รองผู้อำนวยการและคณะครู จากโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อเข้ามาสำรวจและขอใช้สถานที่ในการแข่งขัน วงดนตรีสากล ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๒