นายนิติกร ภักดีวานิช ตัวแทนชมรมพุทธศาสตร์สากล แห่งประเทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อประสานงานการจัดกิจกรรม เยาวชนร่วมใจทำความดี ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียนในจังหวัดตรัง จำนวน ๓๐๐ คน โดยใช้