เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดตรัง โดยมีนายแพทย์จำรัส สรพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดตรัง เป็นประธาน