เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ ๔) และนานาชาติ (ครั้งที่ ๒) เครือข่าย สวสท. และประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารสาธารณสุข  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑