ประชุมร้านค้าสวัสดิการภายในวิทยาลัยเพื่อพบปะตกลงถึงระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่ผู้ค้าขายต้องทำความเข้าใจ