การประชุมพิจารณาโครงร่าง นวัตกรรมนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 4 มีนาคม 2557