ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์บริการสุขภาพวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังอาคาร ๑๐๐ ปี สธ.