เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานภาคีการทำงานบริการสังคมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติไปทำงานบริการสังคม