การประชุมบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการ ในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดบริการวิชาการ ตามความเชี่ยวชาญของวิชาชีพ