การประชุมคณะกรรมการควบคุมการวิจัยกรรมการควบคุมการวิจัยและคณะกรรมการตรวจรูปแบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ รายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข และรายวิชาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑