นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๓ ศึกษาดูงานมาตรฐานส้วมห้าดาว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก และฝึกปฏิบัติสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันที่ ๗ พ