โครงการส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรนักศึกษา วืทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑