เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับคณาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย