ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ส่งมอบข้อสอบให้ อ.พัจยาภรณ์ ปริญญาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม และคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์