นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รุ่นที่ ๑ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร นศ.วสส.ตรัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑