คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์