เข้าร่วมงานโครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน ๒๐๑๙ และเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฎิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒