ร่วมประชุมหารือกับนางสุวณีย์ สมาธิ เลขาสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง