อาจารย์จากโรงเรียนวัดหนองเป็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุน โครงการ "ธรรมะเพื่อเยาวชน พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม"