กิจกรรม "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา"หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน