Get Adobe Flash player

โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562

กรุณาดำเนินการ ตามรายเอียดดังต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณพรเพ็ญ 0626128222

1 ลงทะเบียนในระบบ PIMTIS (ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ จึงพิมพ์ใบชำระเงินไปชำระที่ธนาคาร)

2 แบบตอบรับการเข้าอบรม

3 เข้าไลน์กลุ่มเพื่อเป็นช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

4 เอกสารการเตรียมตัวเข้าอบรม