เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ณ​ ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง