เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรื่อง การเคลือบหลุมร่องฟันและการทาฟลูออไรด์วาร์นิช