เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) เขตสุขภาพที่ ๑๒