เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน