Get Adobe Flash player

ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดตั้งขึ้นตามดำริของ นายชวน หลีกภัย เมื่อ พ.ศ.2532 ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยสถานที่ก่อสร้างได้มีการประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง คือ นายยวด มณีนูน และ นายเพื่อม ปานชนะ โดยใช้พื้นที่ทุ่งลานไซหัก ประมาณ 96 ไร่ และนพ.ณรงค์ ฉายากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังในขณะนั้น ได้ดูพื้นที่แล้วเห็นว่าที่ดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นหนองน้ำและส่วนหนึ่งปลูก ผักมีปัญหากับชุมชนน้อยมาก จึงสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ดังกล่าว สร้างวิทยาลัยในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2536 คณะกรรมการพิจารณาขอใช้ที่ดินได้พิจารณาให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ที่ดิน 78 ไร่ 1 งาน 50.5 ตารางวาในการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณ 165 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2535–2538 นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนตำบลควนธานี บริจาคที่ดินทำถนนเข้าวิทยาลัยฯและมีการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนอีก คือ ในปีงบประมาณ 2540 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณ 5.2 ล้านบาท สำหรับใช้ก่อสร้างสนามกีฬาควนธานี เพื่อใช้เป็นที่ออกกำลังกายสำหรับนักศึกษาและประชาชนในตำบลควนธานีและ พื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งบริษัท โจมทองศิลา สนับสนุนการก่อสร้างถนนลาดยางเข้าวิทยาลัยระยะทาง 1 กิโลเมตร เป็นเงิน 2,346,820 บาท วิทยาลัยเปิดดำเนินการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2539 จวบจนปัจจุบันมีการดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน

ปฏิทินกิจกรรม