ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฉลย ข้อสอบและตรวจข้อสอบ รวบยอดหลักสูตรด้านสาธารณสุข ระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก