ร่วมต้อนรับนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ  ในโอกาสมาปฎิบัติราชการ จังหวัดตรัง