การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒