ร่วมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนจังหวัดตรังเข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓ และร่วมพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน